haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Kömür   Krediler   Araştırma   Mevzuat   Diğer Yenilenebilir

18.7.2019

Gelir Getirici ve Tasarruf Sağlayıcı Yeni Ekonomik Paket ile İlgili Torba Yasa TBMM Genel Kurul'da Kabul Edildi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi...

Varlık Barışı 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılıyor, Merkez Bankası İhtiyat Akçesi oranı yüzde 20'den yüzde 10'a iniyor. Borçlu şirketlere yeniden yapılandırma için yasal altyapı sağlanıyor, büyük ölçekli projelere sözleşme süre uzatımı sağlanıyor...

Hükümetin, gelir getirici ve tasarruf sağlayıcı yeni bir ekonomi paket olarak 9 Temmuz 2019 tarihinde TBMM'ye sunduğu "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Büyük ölçekli projelere verilen süre uzatımı, GES YEKA sözleşmesi ve özelleştirilen termik santrallardaki çevre yükümlülükleri için kullanılabilecek: 

Kanun teklifinde yer alan 30. madde ile, büyük ölçekli projelerde gerekli hukuki, mali altyapının kurulması ve teknik altyapı faaliyetleri için ilave süreye ihtiyaç duyulması halinde, bu projelere ilave süre verilmesi öngörülüyor. Buna göre, 6446 sayılı Kanun'a "Sözleşme süre uzatımı ve devir" isimli 26. geçici madde ekleniyor. Bu madde şöyle oluyor:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat kapsamında yarışması yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ilgili sözleşmeler ile, özelleştirme ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden devir sözleşmeleri için ilgili düzenleme yapılıyor. Buna göre elektrik satış anlaşmaları kapsamındaki hak ve yükümlülükler için öngörülen süreler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 36 ay süreyle uzatılır.  Bu madde kapsamında uzatılan süre içerisinde talepte bulunulması halinde ilgili sözleşme devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda teknoloji sağlayıcı koşulu hariç ilk ihaledeki şartlar aranır. Ancak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz."

Bilindiği gibi, Karapınar GES YEKA  şartnamesine göre, sponsor ve yüklenici Kalyon Enerji Yatırımları'nın Haziran ayı içerisinde fabrika yatırımını tamamlaması gerekmekteydi ancak firma, ortağının ayrılması nedeniyle yatırımı tamamlayamamıştı TEBA:21 Mayıs 2019. Söz konusu madde ile bu Proje için de ek süre verilmesi imkanı yaratıldığı belirleniyor.

Öte yandan, yine bu maddenin, özelleştirme ile devralınan termik santrallara yapılması gerekli çevre yatırımları için uygulanan muafiyet süresinin uzatılmasına da imkan vereceği belirleniyor. 

Bilindiği gibi, 2013-2015 yılları arasında  Seyitömer, Kangal, Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy, Çatalağzı, Orhaneli ve Tunçbilek ile Soma B kömür yakıtlı termik santralları özelleştirilmişti. "Özelleştirilen termik santralların çevre yükümlülüklerinden muaf tutulmasına" dair düzenlemede şirketlere tanınan süre 31.12.2019 tarihi itibariyle sona erecekti. Yukarıdaki maddeye istinaden, bu sürenin 36 ay daha uzatılabileceğine işaret ediliyor.

Lisanssız elektrik üretim tesisi hakkını kaybedenlere tekrar 30 günlük bir düzeltme süresi veriliyor:

Kanun Teklifinin 29. maddesi ile yapılan düzenlemede lisanssız elektrik üretim tesisi yapma hakkını, bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olması nedeniyle kaybedenlere, yeni bir fırsat verilmesi amaçlanıyor.  Buna göre Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici 25. madde ile bu düzenleme şöyle oluyor:

"Çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirilmesi halinde, bağlantı anlaşma süresi, söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir. "

Genel Kurul'da kabul edilen diğer düzenlemeler:

 "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ilk bölümünde ise, Varlık Barışının süresinin uzatılması, Merkez Bankası İhtiyat Akçesi'nin oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi ve borçlu şirketlere uygulanacak finansal yapılandırmalar ile ilgili düzenlemeler yer almaktaydı. Size daha önce de bildirdiğimiz bu düzelemeler şöyle olmaktaydı;

Varlık Barışı 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı:

Gerçek ve tüzel kişiler yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye 31.12.2019 tarihine kadar getirebilecekler. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere 31.12.2019 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanabilecek. Bildirime konu edilen yurtdışı varlıkların ve beyana konu edilen yurtiçi varlıkların değerleri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak.  Madde kapsamında bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla hiç bir surette vergi incelemesi ve vergi cezalandırılması yapılmayacağı öngörülüyor. 

Merkez Bankası ihtiyat akçesi yüzde 10 ayrılacak:

Birinci tertip yedek akçenin Merkez Bankası için hiç ayrılmaması, ikinci tertip yedek akçenin yüzde 10 oranında ayrılması öngörülüyor. Mevcut düzenlemeye şu fıkra ekleniyor: "Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir". 

Finansal yeniden yapılandırmalar için usul ve esasların çerçeve anlaşma ile belirlenmesi öngörülüyor:

Kanun teklifinde 16. madde ile bankacılık kanununa geçici eklenen 32. madde borçlu şirketlere yeniden yapılandırma hakkında düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan çerçeve anlaşmalarla belirlenen borçlular, kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecekler. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan çerçeve anlaşmalarla belirlenecek. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uygulanacak. Bu süreyi 2 yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yeniden yapılanmada alacaklı kuruluşlar şunlar olacak;

Bu kanunun 3. maddesinde geçen bankalar, 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı kanunda yer alan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, kanunun üçüncü maddesinde geçen şirketler, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurtdışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar, alacaklılar tarafından  kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla sermaye piyasası kanununa göre kurulan yatırım fonları. 

Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçluların finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamayacakları bildiriliyor.

YEK Destek Mekanizmasında Biyokütle için verilecek süre belirlendi:

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında (YEKDEM) öngörülen sürelerin, 6719 sayılı kanun ile biyokütle tanımına eklenen kaynaklar için üretim tesisinin YEKDEM'e dahil edildiği tarihten itibaren başlaması öngörülüyor. 

Yıllık Rapor