haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Mevzuat

2.4.2018

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Uluslararası anlaşmalara taraf yabancı ülkelerin aday veya isteklilerinin anlaşma hükümlerinin ihalede uygulanması konusunda idareye başvuruda bulunması halinde, idarenin gerekli tedbirleri alması gerekecek...

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 31 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Uluslararası anlaşmalara taraf yabancı ülkelerin isteklilerinin ihalelere katılabilmesi için İdare gerekli tedbirleri alabilecek:

Yeni tebliğ ile birlikte, Kamu İhale Tebliğinin 97'nci maddesine aşağıdaki 97.1.9. numaralı madde eklendi:
“97.1.9. Anayasanın 90 ıncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası andlaşmalara taraf yabancı ülkelerin aday veya isteklileri ile istekli olabileceklerinin, uluslararası andlaşma hükümlerinin ihalede uygulanması konusunda idareye başvuruda bulunması halinde, idarenin bu başvuruyu uluslararası andlaşma hükümleri açısından inceleyip gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.”

Ayrıca, aynı Tebliğin 30.5.2 numaralı maddesinin II numaralı bendinde yer alan “sahip ortakları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları” ibaresi eklendi.

Aynı Tebliğin 69 uncu maddesinin başlığı “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP’a kaydedilmesi” şeklinde değiştirildi ve aynı maddeye aşağıdaki 69.2. maddesi eklendi.

“69.2. Hizmet alımı ihalelerinde, Kurum tarafından hazırlanan ve işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren form, idareler tarafından doldurularak EKAP’a kaydedilecek ve formun bir örneği, ihale işlem dosyasında saklanacaktır. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır. İşçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenecek olup, buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilecektir.”

Yıllık Rapor